(dalej: „Polityka prywatności”) 

 

1. CEL SERWISU

Niniejsza Polityka prywatności powstała w trosce o prawa osób odwiedzających serwis internetowy: www.avalantattoo.com (dalej: „Serwis”) oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”). 

Uprzejmie informujemy, że dane pozyskane w ramach serwisu są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2018.650 z późn. zm.). Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty. 

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis. 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Agnieszka Kulińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Avalan Tatto Agnieszka Kulińska z siedzibą w Krakowie, przy ul. Alfreda Dauna 97, 30-629 Kraków, NIP: 6772226150, REGON: 366476006 (dalej jako: „Przedsiębiorca”), zgodnie z przepisami RODO, Przedsiębiorca jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisu (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: ul. Alfreda Dauna 97 lok. 5U, 30-629 Kraków albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: studio@avalantattoo.com. 
 3. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator w zakresie wykonywania tatuaży, zbiera i przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności z RODO. 
 4. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. 
 5. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje zgromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
 6. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje
  o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zbieraniu niezbędnych informacji poprzedzających wykonanie tatuażu. 
 7. Administrator dba aby dane osobowe, były zbierane tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie
  do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. 
 8. Administrator przetwarzając dane osobowe zapewnia bezpieczeństwo, poufność oraz dostęp
  do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Jeżeli pomimo dołożenia wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych doszło do naruszenia takowej ochrony (np. wycieku, utraty danych osobowych), Administrator niezwłocznie, poinformuje osoby, których dane dotyczą
  o zaistniałej sytuacji oraz nie później niż w przeciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia poinformuje o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. W ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Przedsiębiorca zachęca do zapoznania się przez użytkownika Serwisu z Polityką prywatności ustaloną w ramach tych serwisach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych. 
 10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Przedsiębiorca. 
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. 
 12. W ramach Serwisu stosowane są m.in. tzw. „niezbędne” pliki cookies, dające możliwość korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu. 
 13. Serwis stosuje w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym do momentu opuszczenia przez danego użytkownika Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej (np. chrome, mozilla, opera). W przypadku stałych plików cookies, te przechowywane sa w urządzeniu końcowym użytkownika przez okres czasu określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika Serwisu. 
 14. Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione za pomocą opcji przeglądarki internetowej, np. w taki sposób który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika Serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 15. Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym danego użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze współwłaścicielem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 3. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych, jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania w związku z zajmowanym stanowiskiem. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 
 2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora czyniły to w oparciu o najwyższe standardy jakości przetwarzania danych osobowych. 
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych w stosunku do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

 4. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie
  w sytuacjach określonych poniżej: 
  1. kiedy, użytkownik wypełnił formularz rezerwacyjny, dostępny na stronie swoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, zdjęcia części ciała na której ma być wykonany tatuaż) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu działań związanych z charakterem świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  2. marketingu bezpośredniego (telefonicznego i/lub elektronicznego) – podstawą do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
  3. informowania klientów o możliwych, nowych terminach wykonania tatuażu – podstawą do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia postanowień umowy której przedmiotem jest wykonanie tatuażu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą w celu zawarcia takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO 
 2. dane dotyczące zdrowia przetwarzane są przez Administratora w celu zidentyfikowania ewentualnych przeciwwskazań do wykonania tatuażu wyłącznie zgodnie z wyraźną zgodą – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO 
 3. dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz w przypadku danych o zdrowiu na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO; 
 4. w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji poinformowania klientów o zaleceniach pielęgnacji tatuaży, zniżkach czy akcjach promocyjnych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit.f RODO; 
 5. Podanie danych osobowych w tym danych o zdrowiu w związku z wykonywanym przez Avalan Tattoo tatuażem jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do właściwego wykonania tatuażu – bez podania poszczególnych danych, w tym danych o zdrowiu, wykonanie tatuażu nie będzie możliwe. 
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być dostawcy usług IT, agencje marketingowym, kancelarie prawne świadczące pomoc prawną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku danych osoby na rzecz której została wykonana usługa wykonania tatuażu do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane są przetwarzane jedynie przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.  
 3. Jeżeli dane osobowe użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane te są przetwarzane do momentu odwołania danej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na poprawność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody. 
 4. Jeżeli wskutek przedstawienia oferty przez Administratora doszło do zawarcia umowy w zakresie świadczonych przez Administratora usług, dane osobowe użytkownika Serwisu są przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.  
 5. Jeżeli Administrator przedstawił ofertę, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane osobowe użytkownika Serwisu będą przetwarzane jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia przedstawienia danej osobie oferty. 
 6. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 
 7. Po upływie okresu przetwarzania danych, dane te są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

7. PLIKI COOKIES

 1. Obecnie, prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, na komputerze użytkownika Serwisu zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisane są ustawienia użytkownika Serwisu. Ich celem jest optymalizacja obsługi użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik ten ma zapewniony szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku ponownej wizyty użytkownika Serwisu, na stronie internetowej Przedsiębiorcy z tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu jest zapisany odpowiedni plik cookie, a następnie przesłać zawarte w nim dane ponownie do Serwisu, który zapisał plik cookie. Dzięki tej operacji istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych sytuacjach dopasować prezentowaną treść do preferencji i zapotrzebowania użytkownika Serwisu. 
 2. Mając na uwadze czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu,
   do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony
   w parametrach plików cookies do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.
 3. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje: 
  1. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym w szczególności służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 
  2. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; 
  3. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika Serwisu, np. co do języka lub regionu z którego użytkownik łączy się z serwisem; 
  4. reklamowe – umożliwiają dostarczanie użytkownikom Serwisu treści reklamowych bliżej odpowiadających na ich zapotrzebowanie i potrzeby; 
  5. statyczne – mające na celu zliczanie statystyk dotyczących serwisu. 
 4. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować ich umieszczanie plików za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies, może lecz nie musi spowodować utrudnienia podczas korzystania z Serwisu. Zarządzanie plikami cookies różni się w zależności od przeglądarki, z której korzysta użytkownik Serwisu. Dokładne informacje w przedmiocie zarządzania plikami cookies, użytkownik Serwisu może znaleźć poprzez funkcję pomoc w swojej przeglądarce. Zdecydowana większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub odrzucanie wszystkich lub niektórych plików cookies albo informowania użytkownika za każdym razem podczas wejścia do Serwisu o tym, że Serwis korzysta z plików cookies i chce je zapisać. Możliwe jest również usunięcie już zapisanych plików cookies za pomocą menu przeglądarki. Poprzez konfigurację przeglądarki możliwa jest również zmiana warunków przechowywania albo otrzymywania plików cookies. 

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z art. 15 – 22, oraz art. 77 RODO każdemu użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO):
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu. 
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 
  1. kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych osobowych; 
  2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; 
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 
 4. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Na żądanie użytkownika Serwisu, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby. 
 5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Jeżeli użytkownik Serwisu zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Przedsiębiorcy lub powierzone Przedsiębiorcy zadanie w interesie publicznym, Przedsiębiorca uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO): Jeżeli użytkownik Serwisu uważa, że jego dane są przez Przedsiębiorcę przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru. 

 9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownik Serwisu, w celu skorzystania ze swoich praw, zawsze może się skontaktować z Administratorem, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 Polityki prywatności. 

REGULAMIN PRACOWNI AVALAN TATTOO

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu Pracowni Avalan Tattoo Agnieszka Kulińska (zwanej dalej “Pracownią”) z siedzibą w Bielczy pod numerem 154E oraz do jego przestrzegania.
 2. Pracownia zbiera, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klientów w sposób opisany w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.
 3. Przyjmuje się, że przed ustaleniem sesji Klient zapoznał się z portfolio Artysty i zna stylistykę jego prac.
 4. Zabiegi tatuażu są wykonywane WYŁĄCZNIE osobom pełnoletnim
 5. Pracownia nie wykonuje zabiegów osobom, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków psychoaktywnych i odurzających.
 6. Cena każdego tatuażu ustalana jest indywidualnie.
 7. Rezerwacja terminu może zostać dokonana wyłącznie poprzez formularz dostępny pod adresem https://booking.avalantattoo.com, a w razie niedostępności formularza – poprzez e-mail, zawierający niezbędne do rezerwacji informacje; lista niezbędnych informacji stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem formularza lub e-maila ma charakter wstępny. Po ustaleniu terminu (lub terminów) Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, której należy dokonać przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku Pracownia oczekuje 2 tygodnie licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta zaproponowanego mu terminu. Pracownia zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony we wskazanym wyżej czasie. Za dokonanie wpłaty przelewem uważa się dzień zaksięgowania środków na wskazanym koncie bankowym.
 9. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości tatuażu, ilości sesji oraz okresu w jakim ma odbyć się dana sesja.
 10. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi i zostaje rozliczony w cenie sesji, a jeżeli zostało ustalone więcej niż jedna sesja to zadatek zostaje rozliczony na sesji ostatniej. Wpłacony przez Klienta zadatek jest ważny przez 12 miesięcy – odwołanie sesji i nieumówienie nowego terminu w okresie 12 miesięcy od pierwotnie ustalonej daty jest traktowane rezygnacja Klienta i skutkuje przepadkiem zadatku.
 11. Klient ma prawo do jednokrotnego przełożenia ustalonego terminu (lub terminów) sesji. Informacja o braku możliwości stawienia się w umówionym terminie musi zostać przekazana do Pracowni nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem danej wizyty. Zadatek przepada jeśli Klient poinformuje o chęci przełożenia terminu z wyprzedzeniem mniejszym niż 14-dniowe. Pracownia zastrzega, że z uwagi na specyfikę wykonywanych prac, najbliższy możliwy termin może być oddalony nawet o kilka miesięcy.
 12. Odwołanie, rezygnacja lub niestawienie się przez Klienta na umówionej i potwierdzonej zadatkiem sesji jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się z przepadkiem zadatku.
 13. Nieprzybycie w umówionym terminie lub brak powiadomienia w czasie określonym w punkcie 11,  o braku chęci zmiany terminu, skutkuje utratą wpłaconego przez Klienta zadatku.
 14. W dniu sesji Pracownia czeka na umówionego Klienta do 30 minut od ustalonej pierwotnie godziny – po tym czasie Pracownia może anulować umówioną sesję, a wpłacony przez Klienta zadatek przepada. Dopuszczalne są spóźnienia nie dłuższe niż 60 minut: w takim przypadku Klient musi o takim spóźnieniu poinformować Pracownię nie później niż 30 minut przed zaplanowanym początkiem sesji.
 15. Projekt tatuażu wykonywany jest podczas sesji lub na bezpośrednio przed pierwszą sesją. Klient nie ma możliwości zobaczenia projektu przed sesją, a wszystkie zgłoszone przez Klienta zmiany/korekty w projekcie zalicza się do sesji.
 16. W Pracowni wykonywane są wyłącznie projekty autorskie. Pracownia nie wykonuje projektów, kopii prac ani przeróbek prac dostarczonych przez Klienta.
 17. Przed rozpoczęciem sesji Klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia. Ankieta ma na celu ustalenie ewentualnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje mogące mieć wpływ na dobrostan Klienta. Bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji każdy Klient zobowiązany jest wyrażenia wymaganych prawem zgód oraz poinformowania o ewentualnych zmianach stanu zdrowia jeżeli od ostatniej sesji takowe zaszły.
 18. Tatuator jest zobowiązany do zasłaniania ust i nosa przez cały czas projektowania i wykonywania zabiegu. Klient zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w trakcie projektowania wzoru i wykonywania zabiegu jeżeli tatuaż ma znaleźć się na górnej połowie ciała, tj. brzuch, klatka piersiowa, szyja, kark, barki, ramiona, łokieć, przedramię i dłoń itd.
 19. Z uwagi na charakter wykonywanych prac, osoby towarzyszące nie mogą podczas sesji oczekiwać na Klienta w poczekalni.
 20. Maksymalna liczba osób przebywających w pracowni to 3; w części zabiegowej mogą przebywać wyłącznie Tatuator, osoba tatuowana oraz upoważnione do tego osoby.
 21. Klient uzyskuje podczas sesji dokładne informacje na temat zasad pielęgnacji tatuażu i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne skutki nieprzestrzegania przez Klienta zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 22. Tatuator ma prawo przerwać zabieg w jeżeli zauważy pogorszenie się samopoczucia klienta lub w razie zauważenia w strukturze jego skóry zmian uniemożliwiających kontynuowanie sesji.
 23. Tatuator wykonujący projekt zastrzega sobie prawa autorskie majątkowe do wykonanych projektów oraz zdjęć i/lub filmów tatuaży.
 24. W Pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 25. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 26. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pracowni.

Data ostatniej aktualizacji: 08-09-2023.